chat

Onze held… Net­Fie­sta

Onze Held NetFiestaNet­Fie­sta is in fe­bru­a­ri 2003 op­ge­richt als een klei­ne, zelf­stan­di­ge on­der­ne­ming. In­mid­dels is Net­Fie­sta uit­ge­groeid tot een ver­trouw­de le­ve­ran­cier van ICT dienst­ver­le­ning, in­no­va­tie­ve web ap­pli­ca­ties en za­ke­lij­ke hos­ting op maat. Klein ge­ble­ven om­dat per­soon­lij­ke ser­vi­ce, dui­de­lijk­heid en eer­lijk­heid bij ons – nog steeds – hoog in het vaan­del staan. Wij zijn per­fec­ti­o­nis­tisch op IT ge­bied en doen graag iets ex­tra’s voor on­ze klan­ten.

Voor haar in­ter­net en te­le­fo­nie heeft Net­Fie­sta ge­ko­zen voor Hel­den Van Nu als pro­vi­der. Hel­den Van Nu le­vert een ra­zend­snel­le za­ke­lij­ke 100 Mbps/100 Mbps in­ter­net­ver­bin­ding met SLA en back-up ver­bin­ding op ba­sis van DSL, een ei­gen IP sub­net en IP te­le­fo­nie. Mocht de glas­ve­zel­ver­bin­ding om wat voor re­den dan ook uit de lucht zijn dan wordt het in­ter­net- en te­le­fo­nie­ver­keer vol­le­dig au­to­ma­tisch via de back-up ver­bin­ding af­ge­han­deld. Op de­ze ma­nier pro­fi­te­ren Net­Fie­sta en haar klan­ten van een zeer snel­le ver­bin­ding, ge­com­bi­neerd met maxi­ma­le ze­ker­heid. Voor de IP te­le­fo­nie maakt Net­Fie­sta ge­bruik van de pro­fes­si­o­ne­le vir­tu­e­le te­le­foon­cen­tra­le van Hel­den Van Nu, zo­dat op­ti­maal ge­bruik ge­maakt wordt van de laat­ste tech­no­lo­gie­ën op het ge­bied van te­le­fo­nie.

Jar­no de Haan van Net­Fie­sta: Als één van de eer­ste klan­ten van Hel­den Van Nu ben ik ui­ter­ma­te te­vre­den! De per­soon­lij­ke en in­for­me­le com­mu­ni­ca­tie is fan­tas­tisch, al­me­de de in­no­va­tie­ve en za­ke­lijk pro­fes­si­o­ne­le pro­duc­ten & dien­sten die ze als star­ten­de pro­vi­der aan­bie­den. Wer­ke­lijk aan vrij­wel al on­ze wen­sen is vol­daan.

Hel­den Van Nu com­mu­ni­ceert zeer pro­ac­tief met ons, zelfs in het week­end of ’s avonds.

Kunnen wij helpen?
Bel 088-40 88 400, mail naar info@heldenvan.nu of chat met ons.

 

Check beschikbaarheid

En ga na wat de maximale snelheid op uw adres is en of glasvezel mogelijk is.