chat

Onze held… &samhoud places

Onze Held &Samhoud Places Oos­ter­dok­sei­land is de lo­ca­tie van &sam­houd pla­ces: loun­ge en res­tau­rant met 2-ster­ren­kok Mos­hik Roth.

 

Top­kok Mos­hik Roth en on­der­ne­mer en ser­vi­ce spe­ci­a­list Sa­lem Sam­houd pre­sen­te­ren een gloed­nieuw ho­re­ca con­cept: loun­ge en 2-ster­ren­res­tau­rant &sam­houd pla­ces. Lo­ca­tie is de bou­le­vard van het Oos­ter­dok­sei­land in Am­ster­dam, ge­le­gen aan het IJ pal naast ho­tel Dou­ble Tree by Hil­ton en op een paar mi­nu­ten lo­pen van het Cen­traal Sta­ti­on.

 

&sam­houd pla­ces richt zich op men­sen uit bin­nen­land en bui­ten­land met een uit­zon­der­lij­ke smaak voor de­sign, voor eten en voor bij­zon­de­re men­sen. Ont­moe­ten, wer­ken, brain­stor­men, dan­sen, la­chen, eten en drin­ken: elk be­zoek aan &sam­houd pla­ces is een in­spi­re­rend be­zoek. Het mees­te bij­zon­de­re as­pect aan &sam­houd pla­ces is de vi­sie die Mos­hik Roth en Sa­lem Sam­houd met el­kaar ver­bindt en die heeft ge­leid tot dit nieu­we con­cept: To­gether we build a brigh­ter fu­tu­re.

 

In een der­ge­lijk con­cept is een snel­le en be­trouw­ba­re in­ter­net­ver­bin­ding voor zo­wel &sam­houd pla­ces als haar klan­ten van cru­ci­aal be­lang. Hel­den Van Nu heeft &sam­houd pla­ces aan­ge­slo­ten op in­ter­net en te­le­fo­nie via glas­ve­zel.

 

On­no Boon­stra van &sam­houd pla­ces: “Er komt na­tuur­lijk veel bij kij­ken om een res­tau­rant als &sam­houd pla­ces te ope­nen. In­rich­ting en aan­kle­ding van het pand en keu­ken, tech­ni­sche in­stal­la­ties en na­tuur­lijk de voor­be­rei­din­gen in de keu­ken moe­ten tot in de per­fec­tie voor­be­reid en ge­re­geld zjin. Het is dan een he­le ge­rust­stel­ling dat Hel­den Van Nu al­tijd er al­les aan doet om de ver­bin­ding voor de ope­ning ope­ra­ti­o­neel te heb­ben. Hier­door had­den we bij de ope­ning di­rect de be­schik­king over in­ter­net, mu­ziek en kon­den on­ze klan­ten ge­woon pin­nen”

Kunnen wij helpen?
Bel 088-40 88 400, mail naar info@heldenvan.nu of chat met ons.

 

Check beschikbaarheid

En ga na wat de maximale snelheid op uw adres is en of glasvezel mogelijk is.