Check beschikbaarheid

1.     Inleiding

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Helden Van Nu de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Helden Van Nu omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft. En wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

Deze verklaring wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

2.   Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Inhoudsopgave
 3. Contactgegevens
 4. Verstrekking aan derden
 5. Cookies
 6. Formulieren op www.heldenvan.nu
 7. Inschrijving voor nieuwsbrief
 8. Opslag van gegevens
 9. Statistieken
 10. Chatfunctie
 11. Inzage en wijziging van uw gegevens
 12. Beveiligen en bewaren
 13. Autoriteit Persoonsgegevens
 14. Contactgegevens Helden Van Nu
 15. Verder goed om te weten

3.   Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u terecht bij onze supportafdeling, die te bereiken is via 088-40 88 400 en support@heldenvan.nu.

Zij reageren binnen twee werkdagen op uw bericht Dienstverlening

Bij het aanbieden van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens of persoonsgegevens genoemd verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om de dienstverlening mogelijk te maken en uitvoering te geven aan de overeenkomst die tussen Helden Van . Nu en haar opdrachtgevers is gesloten.

Helden Van Nu biedt alleen zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat Helden Van Nu in beginsel alleen telecomdiensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar u werkzaam bent of die uw persoonsgegevens verzamelt verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken zijn opgenomen in dit verwerkersovereenkomst [LINK], welke integraal onderdeel vormt van de Algemene Voorwaarden van Helden Van Nu.

In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden verwerkt. Een toelichting per kolom:

 1. Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
 2. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
 3. Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
 4. Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met ‘opdrachtgevende partij’ wordt de organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten leveren en via wie wij uw gegevens hebben ontvangen.
 5. Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.

 

Type dienst Type gegevens Bewaartermijnen Verantwoordelijke Grond voor verwerking
Algemeen Adres waar de diensten worden geleverd. Zes maanden na einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
Bedrijfsnaam voor facturatie. Zeven jaar Opdrachtgevende partij Wettelijke verplichting
Verkeersinformatie e-mails, telefonie en internet in het kader van een wettelijke aftapverplichting of informatieverzoek. Zes maanden Helden Van Nu Wettelijke verplichting
Informatie aangeleverd door gebruiker voor supportvragen. Drie jaar Helden Van Nu Uitvoering overeenkomst
Gespreksopnames als u ons belt. 90 dagen Helden Van Nu Gerechtvaardigd belang. Helden Van Nu gebruikt deze gesprekken om haar supportmedewerkers te trainen en als bewijs van gemaakte afspraken.
Internetverbinding ServiceId verbinding, LineId en publiek IP-adres(sen). Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
VoIP-telefonie IP-adres en MAC-adres toestel, naam en telefoonnummer contacten. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
Mobiele telefonie Simkaartnummer, toestelnummer (IMEI), grensovergang-berichten en bundelnotificaties. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
VoIP en mobiel Gebruikgegevens: met wie, waar, wanneer en hoeveel is gebeld. Zes maanden Helden Van Nu Uitvoering overeenkomst
Geluidsopnames van uw gesprekken indien u deze functionaliteit afneemt. Afhankelijk van de afgenomen deinstverlening door de gebruiker Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
247 Alarm Contactgegevens sleutelhouders. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
Website en smartphone applicaties Bezoekstatistieken, functionele en statistische cookies. Eén jaar Helden Van Nu Gerechtvaardigd belang. Helden Van Nu gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar websites en applicaties, om te kijken welke functionaliteiten of artikelen populair zijn en ter versterking van de beveiliging.

 

4.   Verstrekking aan derden

Helden Van Nu geeft de door u verstrekte dan wel ontvangen persoonsgegevens door aan derde partijen, uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door Helden Van Nu aangeboden diensten.

Wanneer Helden Van Nu uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij er o.a. (met een sub-bewerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en onder andere goed beveiligd worden.

Verder zal Helden Van Nu uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

5.   Cookies

Helden Van Nu registreert gegevens over het gebruik van haar website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Helden Van Nu de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics en de chatfunctie van Zendesk.

Naam cookie Gebruik Levensduur
_ga Geanonimiseerde statistieken 2 jaar
_gid Geanonimiseerde statistieken 22 uur
_hjIncludedInSample Bestelsite Tot browser sluit
_session_id Bestelsite Tot browser sluit
PHPSESSID support.heldenvan.nu Tot browser sluit
_hjIncludedInSample support.heldenvan.nu Tot browser sluit
_ zlcmid Zendesk Chatfunctie 1 jaar
_ zlcprivacy Zendesk Chatfunctie 1 jaar

 

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

6.  Formulieren op www.heldenvan.nu

Op verschillende onderdelen van voornoemde website staan formulieren waarbij verzocht wordt persoonsgegevens achter te laten. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag onder onze producten alleen aan bij de Supportdesk. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.
7.   Inschrijving voor nieuwsbrief

Helden Van Nu biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Helden Van Nu u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Helden Van Nu biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

8.  Opslag van gegevens

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen

Voor formulieren op pagina’s binnen heldenvan.nu (uitgezonderd onze chat, zie hieronder) die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen binnen ons CMS. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

9.  Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maakt Helden Van Nu gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Helden Van Nu heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

10.  Chatfunctie

Op de website www.heldenvan.nu is de mogelijkheid geboden om te chatten met onze supportafdeling. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Opslag van deze data gebeurt op Europese servers. Gegevens die worden opgeslagen zijn de gegevens die u zelf opgeeft (zoals naam en e-mailadres) en de chats die met ons worden gevoerd. Verder worden IP-adres, browserversie en tijdstippen automatisch geregistreerd om beter te kunnen helpen tijdens een chat. U kunt te allen tijde bij ons aangegeven dat u uw chathistorie wenst te verwijderen.

11.  Inzage en wijziging van uw gegevens

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • via onze supportafdeling een klacht in te dienen

U kunt contact opnemen met de klantenservice van Helden Van .Nu via 088-40 88 400 of support@heldenvan.nu.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

12.  Beveiligen en bewaren

Helden Van Nu neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Helden Van Nu bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk gedurende het termijn dat is genoemd onder punt 3. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, een en ander zoals bepaald onder punt 3.

13.  Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van us persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

14.  Contactgegevens Helden Van . Nu

Helden Van . Nu B.V.
Adres vestiging: Binnenweg 14, 2139 EL Hoofddorp
Inschrijvingsnummer kamer van koophandel: 34264245

15.  Verder goed om te weten

Wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld).

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat u belangrijke informatie niet krijgt en dat wij onze dienstverlening niet of niet goed kunnen verlenen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

 

 

© Helden Van . Nu, Hoofddorp 25 mei 2018