Check beschikbaarheid

Met in­ter­ac­tie­ve TV heb je de be­schik­king over een zeer ruim aan­bod van te­le­vi­sie­zen­ders. Daar­naast biedt het in­ter­ac­tie­ve plat­form tal van func­ti­o­na­li­tei­ten.

Televisie binnen je bedrijf. Het kan makkelijk zijn. Bij de ontvangstruimte voor bezoekers, in het café, in de winkel. Of je wilt de komende Olympische Spelen, het WK, EK of andere grote evenementen met het hele bedrijf niet missen. Dan is televisie van Helden Van Nu een uitkomst.

Televisie

Televisie binnen je bedrijf. Eenvoudig te realiseren via Helden Van Nu.

In­ter­ac­tie­ve TV be­staat uit de vol­gen­de on­der­de­len:

  • Zeer ruim zen­deraan­bod van televisiezenders, ook in HD
  • Di­ver­se the­ma­pak­ket­ten, zo­als Nieuws & Sport, Film & En­ter­tain­ment, etc..
  • Elek­tro­ni­sche Pro­gram­ma Gids: al­le pro­gram­ma’s per zen­der han­dig ge­rang­schikt
  • Pro­gram­ma ge­mist voor Nederland 1, 2 en 3
  • Set-­top box

Om ge­bruik te kun­nen ma­ken van het hoog­waar­di­ge di­gi­ta­le sig­naal, is per te­le­vi­sie­toe­stel een set-­top box (decoder) no­dig.

Voor een ge­de­tail­leerd over­zicht van de zen­ders per the­ma­pak­ket klik hier.

• TELEVISIE
• In­ter­ac­tie­ve Ba­sis pak­ket, in­cl. 1 Set-top box € 13,75 per maand
€ 109,00 eenmalig
• Begin gemistGratis voor geselecteerde zenders (zie zenderoverzicht)
• Opnemen en Live pauzeren € 4,13 per maand
• EXTRA PAKKETTEN
• ESPN Compleet 2, 3 en 4 € 8,26 - per maand
• Ziggo Sport totaal
Ziggo 1, 2, 3, 4, 5 en 6
€ 12,40 per maand
• TV Extra € 2,07 per maand
• En­ter­tain­ment € 3,26 per maand
• Family € 3,26 per maand
• Ero­tiek € 8,26 per maand

Wat heeft u nodig?

Om ge­bruik te kun­nen ma­ken van in­ter­ac­tie­ve TV heb je een in­ter­ne­t­aan­slui­ting op ba­sis van glas­ve­zel of VDSL en een te­le­vi­sie­a­bon­ne­ment no­dig. Hel­den Van Nu maakt ge­bruik van zogenaamde IP te­le­vi­sie. Het aan­slui­ten van de set-top boxen ge­beurt met een stan­daard net­werk­ka­bel (min. UTP cat 5). Per te­le­vi­sie / set-­top box dient er dus een net­werk­ka­bel naar het glas­ve­zel­mo­dem aan­we­zig te zijn.  Wij le­veren geen “ana­lo­ge” te­le­vi­sie of DVB-C via een co­ax ka­bel.

Vertoningsrechten

In­ter­ac­tie­ve TV is er spe­ci­aal voor de za­ke­lij­ke markt.

Houd er re­ke­ning mee dat voor het ver­to­nen van te­le­vi­sie­beel­den bin­nen be­drij­ven een ver­gun­ning no­dig is van Vi­de­ma. De­ze or­ga­ni­sa­tie be­waakt de ver­to­ning­rech­ten op tv-pro­gram­ma’s en vi­deo­films en is de scha­kel tus­sen ver­to­ners en recht­heb­ben­den. Het zorgt ook voor de af­gif­te van ver­gun­nin­gen en de in­cas­so van ver­goe­din­gen, die ver­vol­gens aan de recht­heb­ben­den wor­den af­ge­dra­gen.

Technische specificaties

• TV Dienst Compenz Media Services BV
• Techniek IPTV (interactieve TV)
• Set-top box DUNE HD
• Maximaal aantal TV toestellen 4 toestellen

Extra toestellen zijn mogelijk indien de (internet) bandbreedte dit toelaat. Tevens dient een extra TV abonnement afgesloten te worden.
• Beschikbaarheid De gemiddelde beschikbaarheid per maand, gemeten over een periode van 12 maanden is 99,5%
• Opnemen en Live pauzeren Maximaal 100 uur aan opnames. Opnames worden maximaal 1 jaar bewaard. Oudste opnames zijn niet meer beschikbaar als één van deze voorwaarden is overschreden.