chat

Onze Helden

Onze held… Bohemia Amsterdam
Onze Held Bohemia

Bohemia Amsterdam is een internationaal reclamebureau in Amsterdam. Zij geloven dat het delen van kennis tussen traditionele marketing en jonge creatieven werkt. Zo onderscheiden zij zich en ontstaan ‘smart solutions’.

 

Bohemia Amsterdam is voor 100% afhankelijk van internet. Is er geen internetverbinding, dan staat het werk stil. Het is daarom van levensbelang dat de verbinding in orde is. Deze zekerheid vonden ze bij Helden Van Nu.

 

Naast een goede internetverbinding, biedt Helden Van Nu een compleet pakket voor telefonie. Zo zegt Bohemia: “Bij Helden van Nu is het Kantoorpakket écht compleet. We hoeven geen aparte aanbieder

Lees Verder
 
Onze held… &samhoud places
Onze Held &Sam­houd Pla­ces

Oos­ter­dok­sei­land is de lo­ca­tie van &sam­houd pla­ces: loun­ge en res­tau­rant met 2-ster­ren­kok Mos­hik Roth.

 

Top­kok Mos­hik Roth en on­der­ne­mer en ser­vi­ce spe­ci­a­list Sa­lem Sam­houd pre­sen­te­ren een gloed­nieuw ho­re­ca con­cept: loun­ge en 2-ster­ren­res­tau­rant &sam­houd pla­ces. Lo­ca­tie is de bou­le­vard van het Oos­ter­dok­sei­land in Am­ster­dam, ge­le­gen aan het IJ pal naast ho­tel Dou­ble Tree by Hil­ton en op een paar mi­nu­ten lo­pen van het Cen­traal Sta­ti­on.

 

&sam­houd pla­ces richt zich op men­sen uit bin­nen­land en bui­ten­land met een uit­zon­der­lij­ke smaak voor de­sign, voor eten en voor bij­zon­de­re men­sen. Ont­moe­ten, wer­ken, brain­stor­men, dan­sen, la­chen, eten en drin­ken: elk be­zoek aan

Lees Verder
 
Onze held… Boes­veld As­su­ran­ti­ën
Onze Held Boes­veld As­su­ran­ti­ën

Boes­veld As­su­ran­ti­ën in Win­ters­wijk is ver­huisd. Bij een ver­hui­zing komt veel kij­ken en dan is het na­tuur­lijk fijn te we­ten dat in­ter­net en te­le­fo­nie op de nieu­we lo­ca­tie ge­woon blijft wer­ken, zo­als je dat ge­wend bent. Met in­ter­net en te­le­fo­nie van Hel­den Van Nu is Boes­veld As­su­ran­ti­ën zon­der pro­ble­men ver­huisd.

Boes­veld As­su­ran­ti­ën, een be­grip in Win­ters­wijk en om­ge­ving, le­vert fi­nan­ci­eel ad­vies op maat aan par­ti­cu­lie­ren, MKB’ers en ZZP’ers. Door hun uit­ste­ken­de con­tact met di­ver­se ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en, is Boes­veld in staat die op­los­sin­gen te vin­den die naad­loos aan­slui­ten op de fi­nan­ci­ë­le wen­sen en si­tu­a­tie van el­ke klant. Daar­naast wer­ken ze nauw sa­men

Lees Verder
 
Onze held… NLmatch
Onze Held NLMatch

NL­match is een out­bound call­cen­ter dat leads ge­ne­reert en af­spra­ken maakt voor haar za­ke­lij­ke klan­ten. Door­dat NL­match zich vol­le­dig con­cen­treert op out­bound calling zijn ze als geen an­der in staat hun klan­ten op­ti­maal en naar vol­le te­vre­den­heid te be­die­nen.

 

Voor NL­match is van­zelf­spre­kend een sta­bie­le in­ter­net- en te­le­foon­ver­bin­ding van het groot­ste be­lang. Met glas­ve­zel van Hel­den Van Nu be­schikt het be­drijf over een ra­zend­snel­le ver­bin­ding van 100 Mbps. Daar­naast wordt de glas­ve­zel­ver­bin­ding ge­bruikt als back-up voor het ge­val de hoofd te­le­foon­ver­bin­ding een sto­ring heeft.

Lees Verder
 
Onze held… Prak­tijk voor Mond­hy­gie­ne Am­stel­veen
Onze Held Mondhygiene Amstelveen

Een ge­zond, schoon en stra­lend ge­bit en ge­zond tand­vlees. Wie wil dat niet? Door goed te poet­sen en tus­sen de tan­den en kie­zen te rei­ni­gen heeft u daar na­tuur­lijk zelf veel in­vloed op. Maar ook de mond­hy­gi­ë­nist kan een be­lang­rij­ke bij­dra­ge le­ve­ren aan de kwa­li­teit van uw ge­bit, tand­vlees en mond­hy­gi­ë­ne. Prak­tijk voor Mond­hy­gie­ne Am­stel­veen is een zelf­stan­di­ge prak­tijk waar u te­recht kunt voor het in top con­di­tie hou­den van uw ge­bit.

Hel­den Van Nu le­vert voor de prak­tijk pro­fes­si­o­ne­le in­ter­net­dien­sten in combinatie met on­ze on­li­ne back-up dienst. Prak­tijk voor Mond­hy­gie­ne Am­stel­veen hoeft zich geen zor­gen te ma­ken dat

Lees Verder
 
Onze held… Consystent
Onze Held Consystent

CONSYSTENT Automatisering B.V. uit Dordrecht bestaat al meer dan 25 jaar en heeft zich gespecialiseerd op de Business BASIC markt. Met het product PxPlus kan CONSYSTENT klanten, die al jaren naar volle tevredenheid met hun maatwerk Business BASIC applicatie werken, converteren naar Windows.

De ISDN verbinding en de dure abonnementen bij KPN en XS4ALL zijn bij CONSYSTENT vervangen door glasvezel, een Patton ISDN converter en het Kantoorpakket bij Helden van . nu. Directeur/eigenaar van CONSYSTENT, Leen Lagendijk, is bijzonder te spreken over de persoonlijke support van Helden van . nu, uiteraard naast de kwaliteit van de verbinding.

Door het laten

Lees Verder
 
Onze held… Net­Fie­sta
Onze Held NetFiesta

Net­Fie­sta is in fe­bru­a­ri 2003 op­ge­richt als een klei­ne, zelf­stan­di­ge on­der­ne­ming. In­mid­dels is Net­Fie­sta uit­ge­groeid tot een ver­trouw­de le­ve­ran­cier van ICT dienst­ver­le­ning, in­no­va­tie­ve web ap­pli­ca­ties en za­ke­lij­ke hos­ting op maat. Klein ge­ble­ven om­dat per­soon­lij­ke ser­vi­ce, dui­de­lijk­heid en eer­lijk­heid bij ons – nog steeds – hoog in het vaan­del staan. Wij zijn per­fec­ti­o­nis­tisch op IT ge­bied en doen graag iets ex­tra’s voor on­ze klan­ten.

Voor haar in­ter­net en te­le­fo­nie heeft Net­Fie­sta ge­ko­zen voor Hel­den Van Nu als pro­vi­der. Hel­den Van Nu le­vert een ra­zend­snel­le za­ke­lij­ke 100 Mbps/100 Mbps in­ter­net­ver­bin­ding met SLA en back-up ver­bin­ding op ba­sis van DSL, een ei­gen IP

Lees Verder
 
Onze held… In­druk­wek­kend
Onze Held Indrukwekkend

In­druk­wek­kend uit Hei­loo is al­tijd be­zig om een bood­schap of doel­stel­ling tot een suc­ces­vol pro­duct te ver­ta­len. De kracht van het jon­ge bu­reau is dat zij feil­loos aan­voe­len waar het snij­vlak ligt tus­sen wat uniek is en pro­duc­tie­tech­nisch mo­ge­lijk.

De kern van het be­drijf be­staat uit pro­duc­tie, vorm­ge­ving en mar­ke­ting. Ie­de­re ex­tra be­hoef­te kan flexi­bel wor­den op­ge­scha­keld. In­druk­wek­kend denkt mid­de­len­vrij met een ster­ke fo­cus op de op­dracht, waar­door over­head­kos­ten en dus de to­ta­le kos­ten laag blij­ven.

Voor in­druk­wek­kend is een snel­le en be­trouw­ba­re in­ter­net­ver­bin­ding een ver­eis­te voor haar be­drijfs­voe­ring. Da­ge­lijks wor­den gro­te be­stan­den, met daar­in ont­wer­pen voor on­der an­de­re fol­ders,

Lees Verder
 
Onze held… Van Ame­ron­gen Beeld & Ge­luid
Onze Held - Van Ame­ron­gen Beeld & Ge­luid

Van Ame­ron­gen Beeld & Ge­luid uit Heem­ste­de staat al ja­ren sy­no­niem voor kwa­li­teit, des­kun­dig­heid en ser­vi­ce. In cen­trum Heem­ste­de, met vol­op par­keer­mo­ge­lijk­he­den, kunt u in al­le rust en on­der des­kun­di­ge be­ge­lei­ding au­dio­sys­te­men, los­se com­po­nen­ten en luid­spre­kers van be­kij­ken, be­luis­te­ren en ver­ge­lij­ken. Zo kunt u een au­dio­set op maat en naar wens sa­men­stel­len.

Bij van Ame­ron­gen ziet u door de bo­men het bos nog dui­de­lijk: Au­dio en Vi­deo ap­pa­ra­tuur van top­mer­ken zo­als Bang&Oluf­sen, Loe­we, Phi­lips, So­ny en Bo­se met des­kun­dig ad­vies en per­fec­te ser­vi­ce. Zij ver­ko­pen u niet meer dan u no­dig hebt, maar doen wel meer dan u ver­wacht. Want

Lees Verder
 

Kunnen wij helpen?
Bel 088-40 88 400, mail naar info@heldenvan.nu of chat met ons.

 

Check beschikbaarheid

En ga na wat de maximale snelheid op uw adres is en of glasvezel mogelijk is.